Pagina wordt geladen ...
Thuiszorg met een sociaal karakter

GESLOTEN: Wij zoeken twee leden voor de Raad van Commissarissen

De organisatie

Thuiszorg Gezellig is een thuiszorgorganisatie die werkzaam is in de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe. Wij bieden thuiszorg met als doel het zelfstandig thuiswonen zo comfortabel mogelijk te maken. Onze thuiszorg bestaat onder andere uit huishoudelijke hulp, maaltijdondersteuning, respijtzorg thuis en individuele begeleiding. Thuiszorg Gezellig kent een tweekoppige directie. De directie bestaat uit de heer M. Nijmeijer en de heer B. Andringa. 

Functiebeschrijving Raad van Commissarissen

Thuiszorg gezellig heeft een Raad van Commissarissen (RvC) en deze houdt toezicht op het strategische en organisatorische beleid van de directie en op de wijze waarop de directie de bedrijfsvoering van de vennootschap en de daaraan verbonden ondernemingen uitoefent. De Raad van Commissarissen oefent zijn taken uit in het belang van de onderneming en weegt daarbij alle relevante belangen mee. De Raad van Commissarissen bestaat uit 2-3 leden.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd in de algemene vergadering van aandeelhouders. De leden van de Raad van Commissarissen zijn allen onafhankelijk als bedoeld in de Corporate Governance Code. Zij hebben geen binding met rechtspersonen die levering van zorg binnen Thuiszorg Gezellig verrichten of met een aandeelhouder van zo'n rechtspersoon. 

De volgende personen hebben zitting in de Raad van Commissarissen

 • R. Daleman (voorzitter)

Profielschets

De Raad van Commissarissen zoekt een tweetal leden die overeenkomen met een een van de volgende profielen:

 • Bedrijfskundig
 • Juridisch
 • Zorg

Vereiste deskundigheid, kennis en ervaring

Leden van de Raad van Commissarissen worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd, benoemd en herbenoemd: 

 • inzicht, kennis en ervaring in de zorg- en welzijnssector, human and recource management, bedrijfsvoering; 
 • kennis en ervaring op financieel, juridisch, politiek- economisch en sociaal-maatschappelijk gebied; 
 • management en bestuurlijke ervaring; ervaring met het op afstand toezicht houden; 
 • inzicht in de belangen van de doelgroepen van Thuiszorg Gezellig; 
 • inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij. 

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen dient spreiding van de specifieke deskundigheid van één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid te worden nagestreefd in combinatie met andere kwaliteiten van de individuele leden als: 

 • een ondernemende instelling; 
 • bezonnenheid in oordeel, zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid; 
 • onafhankelijkheid van de ondernemingsactiviteiten van Thuiszorg Gezellig; 
 • het ontbreken van enige belemmering in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak; 
 • een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking en communicatie; geen onverenigbaarheid van belangen. 

Het is belangrijk dat ieder lid van de Raad van Commissarissen, en dus iedereen die voor benoeming of herbenoeming wordt aanbevolen, past in het bestaande gezelschap. Een goede teamgeest bevordert immers in hoge mate het effectief functioneren van de raad van commissarissen, zoals dit overigens voor ieder orgaan van de onderneming geldt. Uiteraard moet iedere commissaris in de gelegenheid zijn om in principe alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen. 

Screening

Een screening maakt onderdeel uit van deze procedure.

Solliciteren

U kunt solliciteren door uw cv en motivatie te sturen naar berend@zorggroepgezellig.nl t.a.v. de directie.